σελίδα για τα αγγλικά english
Συντομογραφίες για τις ελληνικές σελίδες μου

με ελληνικά γράμματα - με λατινικά γράμματα

Οι συντομογραφίες στα βρετανικά λεξικά δεν τελειώνουν με τελεία (.)
Οι συντομογραφίες για τα ονόματα γλωσσών ακολουθούν τους διεθνείς κωδικούς ISO639‑2. (π.χ. eng.=αγγλικά. fre.=γαλλικά. ger.=γερμανικά. lat.=λατινικά κ.ο.κ.)
Οι συντομογραφίες για τη γραμματική ακολουθούν τα πρώτα γράμματα των λατινικών όρων (που άλλωστε συμπίπτουν και με τις περισότερες ευρωπαϊκές γλώσσες).
Αγγλικές λέξεις = πάντα βρετανικές, εκτός εάν σημειώνεται: USA: αμερικανικές των ΗΠΑ.
Ελληνική γραφή = πάντα μονοτονική, εκτός εάν σημειώνεται πολυτονική (γρ.πολυ.).
γαλλ. < γαλλικός-ή-ό. = λατ:gallicus-a-um.
0000.00.00
οι χρονολογίες στις σελίδες μου γράφονται: έτος.μήνας.ημέρα. π.χ. ανευρ:2008.01.31.
<...<
Το περικλειόμενο κείμενο είναι η γραπτή μορφή της λέξης.
Το περικλειόμενο κείμενο είναι η γραπτή μορφή διεύθυνσης στο διαδίκτυο.
/.../
Το περικλειόμενο κείμενο είναι η προφορά κατά προσέγγιση γραμμένη με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο αγγ: International Phonetic Alphabet (IPA)
[...]
Το περικλειόμενο κείμενο είναι η ακριβής προφορά γραμμένη με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο -International Phonetic Alphabet (IPA)-.
{...}
Tο περικλειόμενο κείμενο είναι ο κωδικός μου για τις βιβλιογραφικές παραπομπές.
Στη βιβλιογραφία μου, ταξινομώ κάθε πηγή με έναν μονόγλωσσο κωδικό εντός {...}. Ακολουθούν τα στοιχεία του βιβλιογραφικού λήμματος. Ο δείκτης αυτός μου είναι πολύ χρήσιμος σε πολύγλωσσες αλφαβητικές βιβλιογραφίες.
\...\
Το περικλειόμενο κείμενο είναι δική μου παρεμβολή.
ελληνικό αλφάβητο
αγγ. = eng.
αγγ. < ελλ:αγγλικός-ή-ό.
eng. < αγγ:english. = γαλλ:angl-ais/aise. Συντομογραφία και ISO 639-2a: eng
αιτ. = acc.
αιτ. < ελλ:αιτιατική (πτώση).
acc. < λατ:(casus) accūsātīvus. = αγγ:accusative (case).
ανευρ. = retr.
ανευρ. < ελλ:ανευρίσκω, ανευρεθ-είς-είσα-έν. (π.χ. για μια ιστοσελίδα, retr:2006.05. σημαίνει ότι είχε βρεθεί το Μάιο του 2006).
retr. < αγγ:retrieved.
αρ. = no.
αρ. < ελλ:αριθμός.
no. < αγγ:number. = ger:Nr. < Numer.
αρσ. = masc.
αρσ. < ελλ:αρσενικός-ή-ό.
masc. < λατ:masculinus-a-um. = αγγ:male, masculine.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus masculinum = gre:γένος αρσενικό(ν).
αρχ. = anc.
αρχ. < ελλ:αρχαίος-α-ο.
anc. < αγγ:ancient [ˈeɪnʃnt] = γαλλ:ancien/ancienne [ɑ͂sjɛ͂]/[ɑ͂sjɛn].
αφ. = abl.
αφ. < ελλ:αφαιρετική (πτώση). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:χάθηκε και απορροφήθηκε από τη δοτική πτώση.
abl. < λατ:(casus) ablātīvus. = αγγ:ablative (case). ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:Η αφαιρετική υπάρχει σε μερικές γλώσσες. Όπως π.χ. στη λατινική.
βλ. ~ cf.
βλέπε (παραπέμπει σε κάποιο άλλο σημείο).
cf. < λατ.ρήμα:conferre. = αγγ:confer.
γαλλ. = fre.
γαλλ. < γαλλικός-ή-ό. = λατ:gallicus-a-um.
fr. < lat:francus-a-um. = fre:français-aise.
fre. < αγγ:french. συντομογραφία και ISO639‑2a:fre. ISO639‑2b:fr.
γεν. = gen.
γεν. < ελλ:γενική (πτώση).
gen. < = λατ:(casus) genetivus. = αγγ:genitive (case).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τα λήμματα {D.LG.k.} για τις λατινικές λέξεις: gĕnĭtīvus: «γενική πτώσις». gĕnĕtīvus: «ούτω φέρεται εν τοις αρίστοις των χειρογράφων αντί genitivus.»
γερ. = ger.
ελλ:γερμανικός-ή-ό.
ger. < λατ:germanicus-a-u,. = αγγ:german. = γαλλ:allemand/e. = γερ:deutsch.
γλ. = lang.
γλ. < gre:γλώσσα.
lang. < lat:lingua. = eng:language.
γρ. = scr.
γρ. < ελλ:γραφή.
scr. < lat.v:scribere = eng:to write. < eng:script.
δοτ. = dat.
δοτ. < ελλ:δοτική (πτώση).
dat. < λατ:(casus) dativus. = αγγ:dative (case).
ελλ. = gre.
ελληνικά.
gre. &&62; λατ:graecus-a-um. = αγγ:greek. = γαλλ:grec/grecque. ISO639-2:gre
όπως: ν.ελλ. - αρχ.ελλ.
επ. = adj.
επ. ή επίθ. < ελλ:επίθετο.
adj. < λατ:(nomen) adiectīvum ή: adjectīvum. = αγγ:adjective.
επιρρ. = adv.
ελλ:επίρρημα.
lat:adverbum.
θ. = f.
ελλ:θηλυκό.
λατ:femininus. = αγγ:feminine. = γαλλ:féminin.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus feminimum = ελλ:γένος θηλυκό(ν).
ιτα. = ita.
ελλ:ιταλικός-ή-ό.
ιτα:italiano. = αγγ:italian. = γαλλ:italien/italienne.
καθ. = kath.
καθ. < ελλ:καθαρός. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:καθαρεύουσα (γλώσσα) ελληνική.
κ.ε. = e.v. = c.e.
lat:e.v. = era vulgari. = ελλ:στους χρόνους τους κοινούς.
αγγ:c.e. = before common era. = ελλ:κοινή εποχή.
Βλ. αντίθετο: π.κ.ε./a.e.v. προ κοινής εποχής.
κλητ. = voc.
κλητ. < ελλ:κλητική (προσφώνηση).
voc. < λατ:vocativus. αγγ:vocative.
ΓΡΑΜΜΤΑΙΚΗ: Η κλητική, δεν ορίζεται ως πτώση, αλλά απλώς μια προσφώνηση.
λατ. = lat.
λατινικά. = λατ:latin-us-a-um. = αγγ:latin.
Τα λήμματα (ουσιαστικά) λατινικών λεξικών παρατίθενται στην ονομαστική πτώση (casus nominativus) που ακολουθείται από την κατάληξη της γενικής (casus genetivus). π.χ.
impĕrātor, ōris lat.n.m. = ελλ: (1) στρατηγός, ιδίως ο αυτοκράτωρ-στρατηγός. (2) αρχηγός.
Παρ' όλο που δεν υπάρχουν σημεία τονισμού στη λατινική γραφή, συχνά θα δείτε τα σημεία προσωδίας που δείχνουν αν ένα σύμφωνο είναι μακρό ή βραχύ, ως βοήθεια για τη σωστή εφαρμογή γραμματικών κανόνων:
lat: vocales longae (= ελλ: φωνήεντα μακρά) ā ē ī ō ū y̅
lat: vocales breves (= ελλ: φωνήεντα βραχέα) ă ĕ ĭ ŏ ŭ y̆
Οι δίφθογγοι είναι πάντοτε μακρές. π.χ. το ae είναι πάντοτε ǣ.
μονο. = mono.
μονο. < ελλ:μόνος. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:μονοτονικός-ή-ό. (π.χ. ελλ.γρ.μονο: ελληνική γραφή μονοτονική, επίσημη από το 1982.) Βλ. εξήγηση στα αγγλικά.
mono. < αγγ:mono... ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: αγγ:monotonic = ελλ:μονοτονικός.
αντίθετο: πολυ. = poly.
ν. = mod.
ν. < ελλ:νέος-α-ο.
mod. < αγγ:modern.
π.χ. ελλ: ν.ελλ. (νέα ελληνική -γλώσσα-) = αγγ: mod.gre (modern greek -language-).
ονομ. = nom.
ονομ. < ελλ:ονομαστική (πτώση).
nom. < λατ:(casus) nominativus. = αγγ: nominative (case).
ουδ. = neu.
ουδ. < ελλ:ουδέτερος-α-ο.
neu. < λατ:neuturm = αγγ:neutral.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus neutrum = ελλ:γένος ουδέτερο(ν).
περ. = c.
περίπου = λατ:circa.
π.κ.ε. = a.e.v. = b.c.e.
π.κ.ε. < προ κοινής εποχής. Επίσης: κ.ε. < κοινή εποχή (από τους ρωμαϊκούς χρόνους και μετά).
a.e.v. < λατ:ante eram vulgarem = ελλ:πριν την κοινή εποχή. Επίσης βλ. e.v. < λατ:era vulgari. = ελλ:κατά την κοινή εποχή.
b.c.e. < αγγ:before common era. Επίσης βλ. c.e.< αγγ:common era.
Σύστημα διαίρεσης του ιστορικού χρόνου σε 2 εποχές: την αρχαία, και την τρέχουσα εποχή. Μοιάζει με το χριστιανικό σύστημα, αλλά αποφεύγει κάθε θρησκευτική αναφορά. Προτιμώ να το σημειώνω με τη λατινική βραχυγραφία, καθώς η λατινική, μια κλασική γλώσσα, εξυπηρετεί χρήστες πολλών διαφορετικών γλωσσών.
πολυ. = poly.
ελλ:πολύ. ΓΡΑΦΗ:πολυτονικός-ή-ό (π.χ. ελλ.γρ.πολυ: ελληνική γραφή πολυτονική). Βλ. εξήγηση στα αγγλικά.
poly. < gre.suffix:poly.. = lat:multi. = eng:many, a lot. SCRIPT:polytonic = with many accent diacritics. As in scr.gre.poly.
προφ. = pronunc.
προφ. < ελλ:προφορά, προφορικός.
pronunc. < αγγ:pronunciation, pronounced.
προθ. = prep.
προθ. < πρόθεση (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)
prep. < λατ.ουσ.θ:praepŏsĭtĭ-o -ōnis. = αγγ:preposition [ˌprepəˈzɪʃn].
π.χ. = e.g.
π.χ. < ελλ:παραδείγματος χάριν. e.g. < λατ:exempli gratia)
Μην συγχέετε με το π.Χ. = προ Χριστού.
ρημ. = v.
ρημ. < ελλ:ρήμα, ρηματικός-ή-ό.
v. < λατ:verbum. = αγγ:verb.
σελ. = p.
σελ. < ελλ:σελίδα. = p. < λατ.ουσ.θ:pagina, ‑ae. = αγγ:page.
ΣΗΜ: Στις βιβλιογραφίες, οι παραπομπές στις σελίδες των εισαγωγών γίνονται συνήθως με ρωμαϊκούς αριθμούς (ή ελληνικούς στα ελληνικά βιβλία), και στις σελίδες του κυρίως περιεχομένου με αραβικούς αριθμούς.
λατινικό αλφάβητο
abl. = αφ.
abl. < λατ:(casus) ablātīvus. = αγγ:ablative (case). ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:Η αφαιρετική υπάρχει σε μερικές γλώσσες. Όπως π.χ. στη λατινική.
αφ. < ελλ:αφαιρετική (πτώση). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:χάθηκε και απορροφήθηκε από τη δοτική πτώση.
acc. = αιτ.
acc. < λατ:(casus) accūsātīvus. = αγγ:accusative (case).
αιτ. < ελλ:αιτιατική (πτώση).
adj. = επ.
adj. < λατ:(nomen) adiectīvum ή: adjectīvum. = αγγ:adjective.
επ. ή επίθ. < ελλ:επίθετο.
adv. = επιρρ.
lat:adverbum.
ελλ:επίρρημα.
aet.
< λατ:aetatis, (anno aetatis suae) = ελλ:σε ηλικία (το έτος της ηλικίας του/της).
a.e.v. = π.κ.ε. = b.c.e.
a.e.v. < λατ:ante eram vulgarem = ελλ:πριν την κοινή εποχή. Επίσης βλ. e.v. < λατ:era vulgari. = ελλ:κατά την κοινή εποχή.
π.κ.ε. < προ κοινής εποχής. Επίσης: κ.ε. < κοινή εποχή (από τους ρωμαϊκούς χρόνους και μετά).
b.c.e. < αγγ:before common era. Επίσης βλ. c.e.< αγγ:common era.
Σύστημα διαίρεσης του ιστορικού χρόνου σε 2 εποχές: την αρχαία, και την τρέχουσα εποχή. Μοιάζει με το χριστιανικό σύστημα, αλλά αποφεύγει κάθε θρησκευτική αναφορά. Προτιμώ να το σημειώνω με τη λατινική βραχυγραφία, καθώς η λατινική, μια κλασική γλώσσα, εξυπηρετεί χρήστες πολλών διαφορετικών γλωσσών.
anc. = αρχ.
anc. < αγγ:ancient [ˈeɪnʃnt] = γαλλ:ancien/ancienne [ɑ͂sjɛ͂]/[ɑ͂sjɛn].
αρχ. < ελλ:αρχαίος-α-ο.
a.r.r.
λατ:anno regni regis/reginae. = ελλ:τη χρονιά της βασιλείας του βασιλιά/της βασίλισσας.
Επίσης, το χρησιμοποιώ ως: anni regni (σύνολο των ετών μιας βασιλείας).
a.v.
λατ:annos vixit. = ελλ:έζησε (τόσα) χρόνια. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει πόσα χρόνια έζησε ένα πρόσωπο.
c.
(1) = λατ:circa = ελλ:περίπου. Π.χ. Ο Όμηρος έζησε c.800aev. = περίπου το 800 ante eram vulgarem (προ κοινής εποχής).
(2) = αγγ:century = ελλ:αιώνας.
(3) = αγγ:cubic = ελλ:κυβικός.
(4) = αγγ:cent(s) = ελλ: λεπτά (υποδιαίρεση εκατοστού)
cf. ~ βλ.
cf. < λατ.ρήμα:conferre. = αγγ:confer.
βλέπε (παραπέμπει σε κάποιο άλλο σημείο).
dat. = δοτ.
dat. < λατ:(casus) dativus. = αγγ:dative (case).
δοτ. < ελλ:δοτική (πτώση).
eng. = αγγ.
eng. < αγγ:english. = γαλλ:angl-ais/aise. Συντομογραφία και ISO 639-2a: eng
αγγ. < ελλ:αγγλικός-ή-ό.
e.g. = π.χ.
e.g. < λατ:exempli gratia.
π.χ. < ελλ:παραδείγματος χάριν.
Μην συγχέετε με το π.Χ. = προ Χριστού.
eng. = αγγ.
eng. < αγγ:english. = αγγ. < ελλ:αγγλικά. Συντομογραφία και ISO 639-2a: eng
e.v. = κ.ε. = c.e.
αγγ:c.e. = before common era. = ελλ:κοινή εποχή.
lat:e.v. = era vulgari. = ελλ:στους χρόνους τους κοινούς.
Βλ. αντίθετο: π.κ.ε./a.e.v. προ κοινής εποχής.
f. = θ.
λατ:femininus. = αγγ:feminine. = γαλλ:féminin.
ελλ:θηλυκό. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus feminimum = ελλ:γένος θηλυκό(ν).
fre. = γαλλ.
fr. < lat:francus-a-um. = fre:français-aise.
fre. < αγγ:french. συντομογραφία και ISO639‑2a:fre. ISO639‑2b:fr.
gen. = γεν.
gen. < = λατ:(casus) genetivus. = αγγ:genitive (case).
γεν. < ελλ:γενική (πτώση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τα λήμματα {D.LG.k.} για τις λατινικές λέξεις: gĕnĭtīvus: «γενική πτώσις». gĕnĕtīvus: «ούτω φέρεται εν τοις αρίστοις των χειρογράφων αντί genitivus.»
ger. = γερ.
ger. < λατ:germanicus-a-u,. = αγγ:german. = γαλλ:allemand/e. = γερ:deutsch.
ελλ:γερμανικός-ή-ό.
gre. = ελλ.
gre. &&62; λατ:graecus-a-um. = αγγ:greek. = γαλλ:grec/grecque. ISO639-2:gre
ελληνικά.
όπως: ν.ελλ. - αρχ.ελλ.
i.p.a.
(1) αγγ: International Phonetic Alphabet = ελλ: Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (δεν χρησιμοποιώ τη συντομογραφία: ΔΦΑ).
(2) αγγ: International Phonetic Association
ita. = ιτα.
ιτα:italiano. = αγγ:italian. = γαλλ:italien/italienne.
ελλ:ιταλικός-ή-ό.
kath. = καθ.
kath. < ελλ:καθαρός.
καθ. < ελλ:καθαρός. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ:καθαρεύουσα (γλώσσα) ελληνική.
lang. = γλ.
lang. < lat:lingua. = eng:language.
γλ. < gre:γλώσσα.
lat. = λατ.
λατινικά. = λατ:latin-us-a-um. = αγγ:latin.
Τα λήμματα (ουσιαστικά) λατινικών λεξικών παρατίθενται στην ονομαστική πτώση (casus nominativus) που ακολουθείται από την κατάληξη της γενικής (casus genetivus). π.χ.
impĕrātor, ōris lat.n.m. = ελλ: (1) στρατηγός, ιδίως ο αυτοκράτωρ-στρατηγός. (2) αρχηγός.
Παρ' όλο που δεν υπάρχουν σημεία τονισμού στη λατινική γραφή, συχνά θα δείτε τα σημεία προσωδίας που δείχνουν αν ένα σύμφωνο είναι μακρό ή βραχύ, ως βοήθεια για τη σωστή εφαρμογή γραμματικών κανόνων:
lat: vocales longae (= ελλ: φωνήεντα μακρά) ā ē ī ō ū y̅
lat: vocales breves (= ελλ: φωνήεντα βραχέα) ă ĕ ĭ ŏ ŭ y̆
Οι δίφθογγοι είναι πάντοτε μακρές. π.χ. το ae είναι πάντοτε ǣ.
m.
(1) masc. < λατ:masculinus-a-um. = αγγ:male, masculine.
(2) διεθνώς:metre(s). = ελλ:μέτρο-α.
(3) αγγ:million. = ελλ:εκατομμύριο.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus masculinum = gre:γένος αρσενικό(ν).
masc.
βλ. m.
mod. = ν.
mod. < αγγ:modern.
ν. < ελλ:νέος-α-ο.
π.χ. ελλ: ν.ελλ. (νέα ελληνική -γλώσσα-) = αγγ: mod.gre (modern greek -language-).
mono. = μονο.
mono. < αγγ:mono... ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: αγγ:monotonic = ελλ:μονοτονικός. Βλ. εξήγηση στα αγγλικά.
μονο. < ελλ:μόνος. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:μονοτονικός-ή-ό. (π.χ. ελλ.γρ.μονο: ελληνική γραφή μονοτονική, επίσημη από το 1982.)
αντίθετο: πολυ. = poly.
n.d.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. αγγ:no date = ελλ:όχι χρόνος (δεν είναι γνωστός ο χρόνος έκδοσης).
neu. = ουδ.
neu. < λατ:neuturm = αγγ:neutral.
ουδ. < ελλ:ουδέτερος-α-ο.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: λατ:genus neutrum = ελλ:γένος ουδέτερο(ν).
no. = αρ.
no. < αγγ:number. = ger:Nr. < Numer.
αρ. < ελλ:αριθμός.
nom. = ονομ.
nom. < λατ:(casus) nominativus. = αγγ: nominative (case).
ονομ. < ελλ:ονομαστική (πτώση).
n.p.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. αγγ:no place = ελλ:όχι τόπος (δεν είναι γνωστός ο τόπος έκδοσης).
p. = σελ.
p. < λατ.ουσ.θ:pagina, ‑ae. = αγγ:page. σελ. < ελλ:σελίδα.
ΣΗΜ: Στις βιβλιογραφίες, οι παραπομπές στις σελίδες των εισαγωγών γίνονται συνήθως με ρωμαϊκούς αριθμούς (ή ελληνικούς στα ελληνικά βιβλία), και στις σελίδες του κυρίως περιεχομένου με αραβικούς αριθμούς.
poly. = πολυ.
poly. < gre.suffix:poly.. = lat:multi. = eng:many, a lot. SCRIPT:polytonic = with many accent diacritics. As in scr.gre.poly.
ελλ:πολύ. ΓΡΑΦΗ:πολυτονικός-ή-ό (π.χ. ελλ.γρ.πολυ: ελληνική γραφή πολυτονική). Βλ. εξήγηση στα αγγλικά.
prep. = προθ.
prep. < λατ.ουσ.θ:praepŏsĭtĭ-o -ōnis. = αγγ:preposition [ˌprepəˈzɪʃn].
προθ. < πρόθεση (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)
pronunc. = προφ.
pronunc. < αγγ:pronunciation, pronounced.
προφ. < ελλ:προφορά, προφορικός.
retr. = ανευρ.
retr. < αγγ:retrieved.
ανευρ. < ελλ:ανευρίσκω, ανευρεθ-είς-είσα-έν. (π.χ. για μια ιστοσελίδα, retr:2006.05. σημαίνει ότι είχε βρεθεί το Μάιο του 2006).
scr. = γρ.
scr. < lat.v:scribere = eng:to write. < eng:script.
γρ. < ελλ:γραφή.
v. = ρημ.
v. < λατ:verbum. = αγγ:verb.
ρημ. < ελλ:ρήμα, ρηματικός-ή-ό.
voc. = κλητ.
voc. < λατ:vocativus. αγγ:vocative.
κλητ. < ελλ:κλητική (προσφώνηση).
ΓΡΑΜΜΤΑΙΚΗ: Η κλητική, δεν ορίζεται ως πτώση, αλλά απλώς μια προσφώνηση.
 
πηγές: (βλ. βιβλιογραφία)
για τα αγγλικά: {D.E.O.}, {E.E.@wikipedia}
για τα ελληνικά: {D.G.b.}, {D.G.T.}
για τα λατινικά: {D.LG.k.}